جستجوی پیشرفته


1

عنوان: هرمنوتیک، نو اندیشی دینی و اجتهاد

صفحه: 161تا 182

نویسندگان: جهانگیر مسعودی ،

کلیدواژگان: هرمنوتیک ، نو اندیشی دینی ، اجتهاد ، نواندیشان متقدم ، نواندیشان متأخر. ،

2

عنوان: بررسی معاد مقبول ابن سینا

صفحه: 87تا 100

نویسندگان: جهانگیر مسعودی ،فاطمه کبری طالبی ،

کلیدواژگان: معاد جسمانی ، معاد روحانی ، مبانی فلسفی ، ادله فلسفی ، ابن‌سینا ،

3

عنوان: روش شناسی کلامی صدوق

صفحه: 23تا 43

نویسندگان: جهانگیر مسعودی ،مریم زارعی ،

کلیدواژگان: صدوق ، کلام شیعی ، روش علم کلام ، رویکردهای عقلانی ، کارکردهای عقل. ،