جستجوی پیشرفته


1

عنوان: آسیب‌شناسی پژوهش یوری روبین درباره بنی‌اسرائیل

صفحه: 111تا 130

نویسندگان: حسن رضایی هفتادر ،مهدی شاه‌محمدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، خاورشناسان ، بنی‌اسرائیل ، دائرة المعارف قرآن لیدن ، یوری روبین. ،

2

عنوان: خاورشناسان قرائت‌پژوه و آثار آنان

صفحه: 143تا 168

نویسندگان: حسن رضایی هفتادر ،

کلیدواژگان: زیست‌شناخت خاورشناسان ، خاورشناسان قرائت‌پژوه ، قرائت قرآن ،

3

عنوان: بررس مقاله «کشاورزی و گیاهان در قرآن» دیوید وینز

صفحه: 161تا 180

نویسندگان: حسن رضایی هفتادر ،مهدی همتیان ،

کلیدواژگان: قرآن ، علم ، زیست‌شناسی ، کشاورزی ، گیاهان ، دایرة المعارف قرآن لیدن ، دیوید وینز. ،

4

عنوان: بررسی مقاله «ارتداد» در دایرة المعارف قرآن لیدن

صفحه: 113تا 130

نویسندگان: حسن رضایی هفتادر ،محمد مهدی عزیز اللهی ،

کلیدواژگان: ارتداد ، کفر ، فسق ، تعرض به عقاید ، خاورشناسان ، وائل حلّاق. ،

5

عنوان: بررسی پژوهش مایکل سلز دربارة «معراج»

صفحه: 87تا 104

نویسندگان: حسن رضایی هفتادر ،سیده معصومه فاطمی ،

کلیدواژگان: قرآن ، معراج ، محمد9 ، دایرةالمعارف قرآن لیدن ، مایکل سلز ،

6

عنوان: زیست‌شناخت برخی خاورشناسان و آثار آنان

صفحه: 137تا 156

نویسندگان: حسن رضایی هفتادر ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان (خاورشناسان) ، آثار قرآنی ،

7

عنوان: زیست‌شناخت برخی خاورشناسان و آثار آنان

صفحه: 163تا 184

نویسندگان: حسن رضایی هفتادر ،

کلیدواژگان: قرآن ، خاورشناسان ، آثار قرآنی ،

8

عنوان: زیست‌شناخت برخی خاورشناسان و آثار آنان

صفحه: 171تا 190

نویسندگان: حسن رضایی هفتادر ،

کلیدواژگان: قرآن ، خاورشناسان ، زندگی‌نامه ،

9

عنوان: زیست‌شناخت برخی خاورشناسان و آثار آنان (الف)

صفحه: 195تا 217

نویسندگان: حسن رضایی هفتادر ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان (خاورشناسان) ، آثار قرآنی ،

10

عنوان: نقد پژوهش شاک درباره «آدم و حوا»

صفحه: 53تا 66

نویسندگان: حسن رضایی هفتادر ،کوثر یوسفی ،سمانه صنعت‌گر ،

کلیدواژگان: قرآن ، دایرة المعارف قرآن لیدن ، کرنیلیا شاک ، آدم ، حوا. ،