جستجوی پیشرفته


1

عنوان: سلطنت ملک فیصل (1921-1933) و واکاوی تبعید علمای ایرانی از عراق

صفحه: 67تا 88

نویسندگان: سجاد دادفر ،حسن زندیه ،

کلیدواژگان: عراق ، تشیع ، مراجع شیعی ، ملک فیصل و ایران. ،

2

عنوان: راهکارهای شناخت استشهادنامه

صفحه: 7تا 28

نویسندگان: حسن زندیه ،مریم بلندی ،

کلیدواژگان: سند ، شهادت ، استشهادنامه ، ساختار ، عقد. ،