جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی مقالة «اصحاب پیامبر»

صفحه: 97تا 118

نویسندگان: حسین علوی مهر ،حسین تقی‌پور ،

کلیدواژگان: قرآن ، پیامبر ، صحابه ، مستشرقان. ،

2

عنوان: بررسی معیار تشخیص قرائت صحیح قرآن و حجیت قرائت

صفحه: تا

نویسندگان: اکبر محمودی ،حسین علوی مهر ،

کلیدواژگان: قرائت ، قرآن کریم ، حجیت ، قرائت حفص از عاصم ، قرائت صحیح قرائات هفت‌گانه ، قراء. ،

3

عنوان: بررسی دیدگاه قرآنیون در باره رابطه کتاب و سنت

صفحه: 99تا 117

نویسندگان: حسین علوی مهر ،عبدالله جبرئیلی جلودار ،

کلیدواژگان: کتاب ، سنت ، قرآنیون ، استقلال قرآن در تفسیر ،

4

عنوان: نقد دیدگاه احمد خلف الله در مورد اسطوره‌ در قرآن

صفحه: 31تا 45

نویسندگان: حسین علوی مهر ،طاهره عبداللهی ،

کلیدواژگان: قرآن ، خلف الله ، قصه¬های قرآنی¬ ، قصه¬های اسطوره¬ای ، قصه¬های واقعی ، الفن القصصی ،