جستجوی پیشرفته


1

عنوان: اعجاز علمی قرآن در پدیده ابر

صفحه: 145تا 165

نویسندگان: حسین علوی‌مهر ،احمدعلی صادقی ،

کلیدواژگان: قرآن ، اعجاز علمی ، هواشناسی ، تگرگ ، ابر ،

2

عنوان: بررسی مقاله «انبیاء و نبوت»

صفحه: 65تا 81

نویسندگان: یوری روبین ،حسن رضایی ،حسین علوی‌مهر ،

کلیدواژگان: قرآن ، نبوت ، انبیاء ، وحی ، محمد ، رسالت ، بوری روبین ، مستشرقان ،

3

عنوان: انسان پیشرفته از منظر قرآن

صفحه: 129تا 160

نویسندگان: حسین علوی‌مهر ،

کلیدواژگان: انسان ،‌پیشرفت ، قرآن ، انسان پیشرفته ، انسان کامل ، حیات طیبه. ،

4

عنوان: بررسی مقاله قرآن از دایره المعارف اسلام

صفحه: 9تا 40

نویسندگان: حسین علوی‌مهر ،اکبر محمودی ،

کلیدواژگان: دایرة المعارف اسلام ، لایدن ، مقاله قرآن ، آلفورد تی وِلچ ، جیمز داگلاس پیرسون ،

5

عنوان: مهم‌ترین بنیان‌های تمدنی در قرآن کریم

صفحه: 51تا 74

نویسندگان: حسین علوی‌مهر ،محمد رضا انجم شعاع ،

کلیدواژگان: قرآن ، تمدن ، مؤلفه‏های تمدنی ، تمدن اسلامی ،

6

عنوان: بررسی معیار تشخیص قرائت صحیح قرآن و حجیت آن

صفحه: 67تا 92

نویسندگان: حسین علوی‌مهر ،اکبر محمودی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائت ، حجیت قرائت ، روایت حفص از عاصم ، قرائات هفت‌گانه ، قراء سبعه. ،

7

عنوان: بررسی مقاله «شفاعت» در دایره‌المعارف قرآن الیورلیمن

صفحه: 103تا 122

نویسندگان: حسین علوی‌مهر ،فاطمه وجدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، روایات ، شفاعت ، دایره المعارف ، الیور لیمن ، مستشرقان. ،