جستجوی پیشرفته


1

عنوان: حضرت مریم در متون سابعین

صفحه: 77تا 90

نویسندگان: Fahredin Shehu ،

کلیدواژگان: حضرت مریم ، متون سابعین ،

2

عنوان: بازتاب داستان حضرت مریم(س) در دیوان صائب تبریزی

صفحه: 143تا 156

نویسندگان: مریم جعفرزاده ،

کلیدواژگان: حضرت مریم(س) ، قرآن ، صائب تبریزی ، سبک هندی ، نظم ،