جستجوی پیشرفته


1

عنوان: واکاوی راهبردهای ایجابی سلفیه در تفسیر متشابهات صفات

صفحه: تا

نویسندگان: حمید ایماندار ،عباس اسماعیلی زاده ،محمد علی رضایی کرمانی ،حسن نقی زاده ،

کلیدواژگان: کلید واژه ها:سلفیه ،اثبات صفات ،مبانی خاص ،غایت شناسی ،راهبردهای ایجابی ،

2

عنوان: واکاوی راهبردهای ایجابی سلفیه در تفسیر متشابهات صفات

صفحه: 47تا 66

نویسندگان: محمدعلی رضایی کرمانی ،عباس اسماعیلی‌زاده ،حسن نقی‌زاده ،حمید ایماندار ،

کلیدواژگان: سلفیه ، اثبات صفات ، مبانی خاص ، راهبردهای ایجابی ،

3

عنوان: مدعای حلیت غناء در تلاوت قرآن از منظر فقهای شیعه

صفحه: تا

نویسندگان: حمید ایماندار ،

کلیدواژگان: کلید واژه ها:تلاوت قرآن ،غناء ،فقهاء شیعه ،

4

عنوان: بررسی حلیت غنا در تلاوت قرآن

صفحه: 95تا 117

نویسندگان: حسن زرنوشه فراهانی ،حمید ایماندار ،

کلیدواژگان: حرمت غناء ، تلاوت قرآن ، حکم و موضوع شرعی ، فقه شیعه. ،