1

عنوان: زمینه‌ها و علل تأسیس آموزشگاه توسط میسیونرهای امریکایی برای مسلمانان ارومیه در سال 1840م/1255ق

صفحه: 31تا 56

نویسندگان: حمید حاجیان پور ،موسی خاموشی ،

کلیدواژگان: میسیونرهای امریکایی ، آموزشگاه ، مسلمانان ، ارومیه ، امنیت. ،