جستجوی پیشرفته


1

عنوان: عرفان و توسعه نقد و بررسی نظریه محمدعابد الجابری

صفحه: 67تا 94

نویسندگان: قاسم ابراهیمی پور ،حمید پارسانیا ،

کلیدواژگان: عرفان ،‌ توسعه ، عقب‌ماندگی ، پیشرفت ، جابری ،

2

عنوان: شرق‌شناسی پست مدرن؛ زمینه‌ها و پیامدها

صفحه: 33تا 55

نویسندگان: هادی بیگی ملک آباد ،حمید پارسانیا ،

کلیدواژگان: شرق‌شناسی ، پسااستعمار گرایی ، مدرنیته ، ادوارد سعید ، پست مدرنیته ، گفتمان ،

3

عنوان: بررسی اندیشه‌های سیاسی – اجتماعی سید ابوالحسن ندوی

صفحه: 105تا 130

نویسندگان: حامد رضایی حبیب آبادی، حمید پارسانیا ،

کلیدواژگان: ابوالحسن ندوی ، اندیشه اجتماعی ، اندیشه سیاسی ، مکتب دیوبند ، تمدن اسلامی ، تصوف ،