1

عنوان: تأثیر ماهواره در بی ثباتی ازدواج؛ نقش واسطه ای دینداری و نگرش مثبت نسبت به رابطه با جنس مخالف

صفحه: 9تا 21

نویسندگان: داریوش غفاری ،محمد سجاد صیدی ،خدیجه رضایی ،

کلیدواژگان: واژگان کلیدی: بی ثباتی ازدواج ، طلاق ، دینداری ، ماهواره. ،