جستجوی پیشرفته


1

عنوان: مالیات در فقه سیاسی

صفحه: 189تا 220

نویسندگان: اسدالله زائری ،

کلیدواژگان: مالیات ، فقه سیاسی ، مالیات ثابت ، مالیات حکومتی ، خمس ، زکات. ،

2

عنوان: خمس، حق مالی منصب امامت*

صفحه: 7تا 30

نویسندگان: یعقوبعلی برجی ،اسدالله عبداللهی جمی ،

کلیدواژگان: منصب امامت ، حق وحدانی ، حق الاماره ، حاکم ، خمس ، عائله ،

3

عنوان: جستاری در ماهیت‌سنجی وجوهات شرعی در پرتو مالیات اسلامی*

صفحه: 63تا 96

نویسندگان: خالد الغفوری ،مصطفی غفوری ،

کلیدواژگان: وجوهات شرعی ، ماهیت‌سنجی ، خمس ، زکات ،

4

عنوان: الخلفیّات الفکریّة للتعایش و السلام فی الثقافة الإسلامیّة

صفحه: 105تا 117

نویسندگان: الدکتور مصطفى حضران ،

کلیدواژگان: الضرورات الخمس؛ الأدیان؛ صدام الحضارات؛ المرکزیّة الحضاریّة؛ التعایش؛ الحوار؛ التعاون؛ التعارف؛ الأسرة الدولیّة. ،

5

عنوان: واکاوی وجوب پرداخت خمس با تمرکز به آیه 41 سوره انفال و روایات اهل‌بیت^*

صفحه: 91تا 118

نویسندگان: علی رحمانی فرد ،محمد علی نجیبی ،

کلیدواژگان: خمس ، قرآن ، شیعه ، اهل سنت ، غنیمت ،

6

عنوان:  تعلق حکم وضعی خمس به منافع شرکت‌ها و مؤسسات*

صفحه: 7تا 24

نویسندگان: سید محسن طباطبایی ،حسن علیدادی سلیمانی ،

کلیدواژگان: خمس ، شخصیت حقوقی ، شرکت. ،