جستجوی پیشرفته


1

عنوان: نقد دیدگاه مستشرقان درباره جنگ‌های پیامبر اعظم (با رویکرد قرآنی)

صفحه: 65تا 86

نویسندگان: حسین عبدالمحمدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، پیامبر اکرم ، غزوات ، جهاد دفاعی ، مستشرقان. ،

2

عنوان: اقدامات تأمین و تربیتی از منظر فقه امامیه و حنفی و قوانین کیفری ایران و افغانستان

صفحه: 27تا 66

نویسندگان: محمدعلی فکوری ،

کلیدواژگان: حالت خطرناک ، پیشگیری از جرم ، دفاع اجتماعی ، اقدامات تأمینی و تربیتی ، کیفرهای حدی ، تعزیر ، فقه اسلامی ،

3

عنوان: دفاع مشروع در حقوق کیفری افغانستان وایران با نگاهی به دفاع در پرونده زنان کتک‌خورده در حقوق انگلستان

صفحه: 61تا 85

نویسندگان: سید متین محسنی ،

کلیدواژگان: دفاع ، دفاع مشروع ، تجاوز ، تهاجم ، زنان کتک‌خورده در انگلستان. ،

4

عنوان: امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در سیستم دادرسی افغانستان با نگاهی به فقه امامیه

صفحه: 29تا 52

نویسندگان: محمدباقر گرایلی ،سیدمحمد حسینی ،

کلیدواژگان: امنیت قضایی ، حقوق دفاعی متهم ، تضمین‌های امنیت قضایی ، دادرسی افغانستان ،