جستجوی پیشرفته


1

عنوان: مدرنیسم و شکل‌گیری نص‌گرایی: نگرشی در فهم زمینه‌های اخباری‌گری

صفحه: 147تا 174

نویسندگان: حمید طالب ،

کلیدواژگان: اخباری‌گری ، نواخباری‌گری ، نص‌گرایی ، هویت ، معنا ، دیگری ، روان‌شناسی اجتماعی. ،

2

عنوان: تلقی از «دیگری» در اندیشه اسلامی

صفحه: 121تا 147

نویسندگان: حسن یوسف زاده ،

کلیدواژگان: دیگری ، دیگران ، ¬بیگانه ، ملاک دیگری ، غریبه ، او ، آن ،