1

عنوان: عملیات انفال(نسل کشی کردهای عراق) و رژیم بعث

صفحه: 101تا 130

نویسندگان: رحمت عباس تبار ،خسرو محمد حسین‌پور ،

کلیدواژگان: انفال ، کردها ، رژیم بعث ، توتالیتاریسم. ،