جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی مقاله «ترجمه قرآن» از دایرة‌المعارف قرآن الیور لیمن

صفحه: 73تا 97

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،رقیه بیرامی ،

کلیدواژگان: قرآن ، ترجمه قرآن ، مستشرقان ،

2

عنوان: بررسی مقاله «ترجمه‌های قرآن» از بوبتسین

صفحه: 21تا 48

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،رقیه بیرامی ،

کلیدواژگان: قرآن ، ترجمه ، ترجمه‌های قرآن ، دایرة المعارف لیدن ، مستشرقان. ،

3

عنوان: بررسی دیدگاه الیور لیمن درباره سنت و نقش آن در تفسیر

صفحه: 102تا 124

نویسندگان: محسن قاسم پور ،رقیه بیرامی ،

کلیدواژگان: قرآن ، خاورشناسان ، سنت ، تفسیر ، دایره المعارف قرآن ، الیور لیمن ،

4

عنوان: بررسی دیدگاه الیور لیمن درباره سنت و نقش آن در تفسیر

صفحه: 41تا 62

نویسندگان: محسن قاسم‌پور ،رقیه بیرامی ،

کلیدواژگان: قرآن ، خاورشناسان ، سنت ، تفسیر ، قرآن یک دایرة المعارف ، الیور لیمن ،