جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی انگاره تواتر قرائات

صفحه: 9تا 40

نویسندگان: سیدرضا مؤدب ،علی‌رضا محمدی فرد ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائات ، تایخچه قرائات ، تواتر قرائات ، قرائت عاصم ، روایت حفص. ،

2

عنوان: نقد و بررسی اسباب و زمان گسترش روایت حفص

صفحه: تا

نویسندگان: قاسم بستانی ،

کلیدواژگان: روایت حفص ، اسباب و علل ، گسترش ،

3

عنوان: بررسی شخصیت عاصم و متفردات او به روایت حفص

صفحه: 57تا 74

نویسندگان: حمید جلیلیان ،سیف‌علی زاهدی‌فر ،

کلیدواژگان: قرآن ، علم قرائت ، انفرادات عاصم ، روایت حفص ،

4

عنوان: اسباب و زمان گسترش روایت حفص

صفحه: 11تا 42

نویسندگان: قاسم بستانی ،

کلیدواژگان: روایت حفص ، اسباب و علل ، گسترش. ،

5

عنوان: بررسی معیار تشخیص قرائت صحیح قرآن و حجیت آن

صفحه: 67تا 92

نویسندگان: حسین علوی‌مهر ،اکبر محمودی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائت ، حجیت قرائت ، روایت حفص از عاصم ، قرائات هفت‌گانه ، قراء سبعه. ،

6

عنوان: ارزیابی سندی روایت حفص از قرائت عاصم

صفحه: 117تا 142

نویسندگان: سیدمحمدباقر حجتی ،حامد شریفی‌نسب ،

کلیدواژگان: اعتبارسنجی ، ارزیابی سندی ، روایت حفص. ،