1

عنوان: روش تعاملی در آموزش زبان فارسی به عرب‌‌زبانان (مطالعه موردی، سطح آوایی)

صفحه: 11تا 39

نویسندگان: زهرا تهوری ،الهام ثباتی ،سعدالله همایونی ،

کلیدواژگان: آموزش زبان فارسی؛ روش تعاملی؛ تجزیه و تحلیل مقابله ‏ای؛ تداخل زبانی ،