جستجوی پیشرفته


1

عنوان: نقد ادعای مستشرقان در مورد تناقض در آیات تعدد زوجات

صفحه: 69تا 90

نویسندگان: زهره اخوان مقدم ،فرزانه پاشازاده ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، شبهه تناقض ، تعدد زوجات. ،

2

عنوان: بررسی قرائات منسوب به ائمه(ع) در سوره مائده

صفحه: 33تا 53

نویسندگان: زهره اخوان مقدم ،زهره دانشی کهن ،

کلیدواژگان: قرآن ، سوره مائده ، قرائات ، معصومان ، روایات تفسیری ،