1

عنوان: روش شناسی تاریخ نگاری مسعودی در کتاب التنبیه و الاِشراف

صفحه: 87تا 100

نویسندگان: سارا زمانی رنجبر گرمرودی ،سیدابوالفضل رضوی ،

کلیدواژگان: مسعودی ، تاریخ¬نگاری ، التنبیه و الاشراف ، روش¬شناسی. ،