1

عنوان: آثار فقهی نظریۀ جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا در قرآن مجید

صفحه: 35تا 60

نویسندگان: سید محمود طیب‌حسینی ،سجاد کوهی بشیر ،

کلیدواژگان: استعمال لفظ در بیش از یک معنا ، حمل لفظ مشترک بر بیش از یک معنا ، ثمرات فقهی استعمال لفظ در بیش از یک معنا ،