جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی مقاله «آشنایی با قرآن» اثر تامارا سون

صفحه: 51تا 71

نویسندگان: سعید رحیمیان ،زهرا رحیمی حقیقی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، آشنایی با قرآن ، تامارا سون. ،

2

عنوان: بررسی سندی و تاریخی وقف النبی

صفحه: 103تا 122

نویسندگان: محمدرضا ستوده نیا ،سعید رحیمی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائت ، وقف ، ابتداء ، وقف مأثور ، وقف بیان ، وقف النبی ،

3

عنوان: بررسی تحلیلی ـ تاریخی روایت قرائت الناس

صفحه: 29تا 50

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،سعید رحیمی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائت پیامبر ، قرائات سبعه ، قرائت مردم. ،

4

عنوان: تأسیس نقط الاعراب توسط شیعه و نقش آن در صحت قرائت

صفحه: 11تا 31

نویسندگان: سعید رحیمی ،مژگان میرزایی ،

کلیدواژگان: قرآن ، شیعه ، کتابت ، ابوالاسود دوئلی ، نقط الاعراب ، نقطه‌گذاری ،