1

عنوان: تحمل قرائات در مصحف امام، علل وآثار آن

صفحه: 77تا 95

نویسندگان: سید محمد میر حسینی ،سمیه صیادی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائات ، مصحف امام ، تحمّل قرائات ،