جستجوی پیشرفته


1

عنوان: نقد مقاله «دیدگاه برخی خاورشناسان در مورد قرآن بسندگی و نفی احادیث»

صفحه: 135تا 157

نویسندگان: نادعلی عاشوری تلوکی ،

کلیدواژگان: قرآن ، حدیث ، پیامبر ، خاورشناسان ، قرآن بسندگی ، نفی ‌احادیث. ،

2

عنوان: نگاه به ادبیات اسلامی آلبانیایی

صفحه: 9تا 42

نویسندگان: Hasan Kaleshi ،

کلیدواژگان: ادبیات اسلامی آلبانیایی ، نویسندگان مسلمانان آلبانیایی ،

3

عنوان: بررسی فقهی حدیث «جهات معایش عباد»

صفحه: 31تا 46

نویسندگان: مرتضی نوروزی ،

کلیدواژگان: معامله ، معایش ، سند ، دلالت ، حدیث ، حلال ، حرام. ،

4

عنوان: بررسی دیدگاه یُنبُل در ارتباط با اسناد حدیث

صفحه: 119تا 141

نویسندگان: علی راد ،محمد جواد اسکندرلو ،طاهر رضا جعفر ،

کلیدواژگان: استشراق ، یُنبُل ، سند حدیث ، تواتر ، حجیت ، راویان (روات حدیث). ،

5

عنوان: راهکارهای شناخت استشهادنامه

صفحه: 7تا 28

نویسندگان: حسن زندیه ،مریم بلندی ،

کلیدواژگان: سند ، شهادت ، استشهادنامه ، ساختار ، عقد. ،

6

عنوان: بررسی و نقد تاریخ سند محمدبن معصوم بکری

صفحه: 87تا 108

نویسندگان: سیداصغر محمودآبادی ،اصغر منتظرالقائم ،محمدحسین ریاحی ،

کلیدواژگان: تاریخنگاری محلی ، شبهقاره هند ، سند ، میرمحمد معصوم بکری. ،

7

عنوان: مرجحات باب تعارض از تنوع در ظاهر تا وحدت در کارکرد*

صفحه: 71تا 96

نویسندگان: محمد صادق فیاض ،

کلیدواژگان: مرجحات ، تعارض ، تعادل ، روایات ، سند روایات ، اصول فقه ،

8

عنوان: تحلیل استنادی و ترسیم شبکه هم تالیفی مجله مطالعات تاریخی جهان اسلام

صفحه: 7تا 30

نویسندگان: علی الله‌اکبری ،احمد عابدی ،

کلیدواژگان: پژوهش‌نامه مطالعات تاریخی جهان اسلام ، چگالی نویسندگان ، تحلیل استنادی ، ترسیم شبکه هم‌تالیفی ،

9

عنوان: ارزیابی سندی روایت حفص از قرائت عاصم

صفحه: 117تا 142

نویسندگان: سیدمحمدباقر حجتی ،حامد شریفی‌نسب ،

کلیدواژگان: اعتبارسنجی ، ارزیابی سندی ، روایت حفص. ،

10

عنوان: تأثیرات نهضت پروتستانتیسم بر اندیشه‌ی معاصر ایرانی

صفحه: 55تا 80

نویسندگان: سید محمد هادی پیشوایی، احمد رهدار ،

کلیدواژگان: پروتستانتیسم اسلامی ، نوسلفیه ، نهضت اصلاح دینی ، عقل غربی ، نواندیشی دینی ، افراط گرایی ، قرآن بسندگی ،