جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی تطبیقی شرکت و معاونت در فقه امامیه و حنفی

صفحه: 109تا 140

نویسندگان: سید حسن علوی ،

کلیدواژگان: معاونت ، شرکت ، تبانی ، توافق ، ،

2

عنوان: نسل‌کشی در حقوق بین‌المللی کیفری با تطبیق بر نسل‌کشی مسلمانان میانمار

صفحه: 5تا 44

نویسندگان: سید علی موسوی ،سید حسن علوی ،

کلیدواژگان: نسل‏کشی ، نسل زدایی ، حقوق بین‌المللی کیفری ، دیوان بین‌المللی کیفری ، جنایات بین‌المللی ، مسلمانان میانمار. ،

3

عنوان: نقش اشتباه در مسئولیت کیفری

صفحه: 35تا 49

نویسندگان: سید حسن علوی ،

کلیدواژگان: اشتباه ، جهل ، اشتباه حکمی ، اشتباه موضوعی ، خطای در هدف ، اشتباه در هویت. ،

4

عنوان: مبانی مسئولیت کیفری در حقوق جزا

صفحه: 45تا 60

نویسندگان: سید حسن علوی ،

کلیدواژگان: مسئولیت کیفری ، کیفر ، مجازات ، مبانی مجازات. ،