1

عنوان: شرایط و مصادیق قاعدۀ تحذیر در حقوق ایران و فقه امامیه *

صفحه: 99تا 128

نویسندگان: حمید بهرامی احمدی ،سید رضا امیری سرارودی ،ابوالفضل آقائی ،

کلیدواژگان: قاعدۀ تحذیر ، رفع ضمان ، هشدار ، مسئولیت ، فقه امامیه ،