1

عنوان: نقض حکم قاضی از دیدگاه فقه امامیه و قانون ایران

صفحه: 4تا 33

نویسندگان: سید عبدالطیف سجادی ،

کلیدواژگان: نقض حکم ، تجدید نظرخواهی ، قاضی مجتهد. ،