جستجوی پیشرفته


1

عنوان: مبانی مجازات تکمیلی و تبعی در فقه و حقوق موضوعه

صفحه: 57تا 84

نویسندگان: سید علی موسوی ،

کلیدواژگان: مجازات ، مجازات تکمیلی ، مجازات تبعی ، تعزیرات ،

2

عنوان: محاربه در فقه و حقوق ایران

صفحه: 99تا 110

نویسندگان: سید علی موسوی ،

کلیدواژگان: محاربه ، مجازات محارب ، افساد ، سلاح ، بغی ، براندازی حکومت. ،

3

عنوان: اصل قانونی بودن حقوق جزا

صفحه: 67تا 104

نویسندگان: سید علی موسوی ،

کلیدواژگان: اصل قانونی بودن ، جرائم ، مجازات ، قبح عقاب بلا بیان ، اصل اباحه ،

4

عنوان: بررسی عوامل، زمینه‌ها و انواع جرائم ناموسی(با مطالعه موردی در افغانستان)

صفحه: تا

نویسندگان: سید عبدالبصیر حسینی ،سید علی موسوی ،

کلیدواژگان: ناموس ، جرائم‌ ناموسی ، تعصب ، غیرت ، رابطه نامشروع ، خشونت علیه زنان. ،

5

عنوان: نسل‌کشی در حقوق بین‌المللی کیفری با تطبیق بر نسل‌کشی مسلمانان میانمار

صفحه: 5تا 44

نویسندگان: سید علی موسوی ،سید حسن علوی ،

کلیدواژگان: نسل‏کشی ، نسل زدایی ، حقوق بین‌المللی کیفری ، دیوان بین‌المللی کیفری ، جنایات بین‌المللی ، مسلمانان میانمار. ،

6

عنوان: بررسی عوامل، زمینه‌ها و انواع جرایم ناموسی (با مطالعه موردی در افغانستان)

صفحه: 27تا 48

نویسندگان: سید علی موسوی ،سید عبدالبصیر حسینی ،

کلیدواژگان: ناموس ، جرایم‌ ناموسی ، تعصب ، غیرت ، رابطه نامشروع ، خشونت علیه زنان. ،

7

عنوان: بررسی عوامل و پی آمد های خشونت خانوادگی علیه زنان (با نگاه ویژه به افغانستان)

صفحه: 83تا 110

نویسندگان: سید عبد البصیر حسینی ،سید علی موسوی ،

کلیدواژگان: خشونت ، ضرب‌وجرح ، زن ، خشونت خانوادگی ، ازدواج اجباری ،

8

عنوان: قتل ناموسی در فقه وحقوق موضوعه

صفحه: 111تا 134

نویسندگان: سید علی موسوی ،سید مهدی حسینی ،

کلیدواژگان: قتل ، ناموس ، قتل در فراش ، قتل ناموسی. ،

9

عنوان: «اختیارات حاکم اسلامی در جرائم و مجازات‌ها در فقه امامیه و حنفی»

صفحه: 5تا 22

نویسندگان: سید علی موسوی ،سید عبدالبصیر حسینی ،

کلیدواژگان: مجازات ، تعزیرات ، احکام حکومتی ، احکام سلطانیة ، اختیارات حاکم ، ولی‌فقیه. ،

10

عنوان: «تلقیح مصنوعی» از منظر فقه وحقوق

صفحه: 29تا 44

نویسندگان: ساجده العبدالخانی ، سید علی موسوی ،

کلیدواژگان: تلقیح مصنوعی ، ضوابط شرعی ، نطفه ، تخمک ، اسپرم. ،