جستجوی پیشرفته


1

عنوان: رعایت توان متربی از منظر فقه و تربیت*

صفحه: 31تا 56

نویسندگان: سید عنایت‌الله کاظمی ،مجید طرقی اردکانی ،

کلیدواژگان: استعداد ، توان عقلی و عاطفی ، تکلیف مالایطاق ، رجحان عقلی ،

2

عنوان: بررسی تعلم حدیث از منظر فقه تربیتی*

صفحه: 7تا 36

نویسندگان: علیرضا اعرافی ،سید عنایت‌الله کاظمی ،

کلیدواژگان: فقه ، تربیت ، تعلم ، حدیث ، تعلم حدیث ،