جستجوی پیشرفته






1

عنوان: شرکت و معاونت در جرم «بررسی تطبیقی شرکت و معاونت در حقوق جزای انگلستان، آمریکا، افغانستان و ایران»

صفحه: 85تا 108

نویسندگان: سید متین محسنی ،

کلیدواژگان: شرکت ، معاونت ، مباشرت ، جرم ، تحریک ، تشویق ، تسهیل. ،

2

عنوان: بررسی صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل و حقوق جزای افغانستان

صفحه: 81تا 116

نویسندگان: سید متین محسنی ،

کلیدواژگان: صلاحیت سرزمینی ، صلاحیت شخصی ، صلاحیت فراسرزمینی ، حقوق جزای بین‌الملل. ،

3

عنوان: تحلیل کارکردی جرم ازنظر دورکیم تا نگاه ساختاری مرتن

صفحه: 71تا 93

نویسندگان: سید متین محسنی ،

کلیدواژگان: دورکیم ، جامعه‌ مکانیکی و ارگانیکی ، آنومی و جرم ، مرتن ، ساختار فرهنگی آمریکا. ،

4

عنوان: دفاع مشروع در حقوق کیفری افغانستان وایران با نگاهی به دفاع در پرونده زنان کتک‌خورده در حقوق انگلستان

صفحه: 61تا 85

نویسندگان: سید متین محسنی ،

کلیدواژگان: دفاع ، دفاع مشروع ، تجاوز ، تهاجم ، زنان کتک‌خورده در انگلستان. ،