جستجوی پیشرفته


1

عنوان: نسبت استعمال لفظ در بیش از یک معنا با معانی باطنی قرآن *

صفحه: 7تا 30

نویسندگان: سید محمود طیب‌حسینی ،

کلیدواژگان: معانی باطنی قرآن ، استعمال لفظ ، لفظ مشترک ، آخوند خراسانی ،

2

عنوان: آثار فقهی نظریۀ جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا در قرآن مجید

صفحه: 35تا 60

نویسندگان: سید محمود طیب‌حسینی ،سجاد کوهی بشیر ،

کلیدواژگان: استعمال لفظ در بیش از یک معنا ، حمل لفظ مشترک بر بیش از یک معنا ، ثمرات فقهی استعمال لفظ در بیش از یک معنا ،

3

عنوان: بررسی تطبیقی شأن نزول آیة56 قصص (إِنَّکَ لاتَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لکِنَّ اللّه یَهْدِی مَنْ یَشاءُ)*

صفحه: 7تا 36

نویسندگان: سید محمود طیب‌حسینی ،فریده پیشوایی ،

کلیدواژگان: تفسیر تطبیقی ، آیۀ 56 قصص ، ابوطالب ، ابولهب ، ایمان. ،

4

عنوان: بررسی تطبیقی آیۀ مودت از منظر شیعه و اهل سنت *

صفحه: 63تا 84

نویسندگان: سید محمود طیب‌حسینی ،سپیده مقیمی ،

کلیدواژگان: بررسی تطبیقی ، قربی ، مودت قربی ، اهل‌بیت ،