جستجوی پیشرفته


1

عنوان: تأملی بر مناسبات ایلخانان و ممالیک در قرن هشتم هجری

صفحه: 57تا 86

نویسندگان: سیدابوالفضل رضوی ،

کلیدواژگان: ایلخانان ، ممالیک ، مناسبات خارجی ، راهبرد نظامی ، راهبرد سیاسی. ،

2

عنوان: روش شناسی تاریخ نگاری مسعودی در کتاب التنبیه و الاِشراف

صفحه: 87تا 100

نویسندگان: سارا زمانی رنجبر گرمرودی ،سیدابوالفضل رضوی ،

کلیدواژگان: مسعودی ، تاریخ¬نگاری ، التنبیه و الاشراف ، روش¬شناسی. ،