جستجوی پیشرفته


1

عنوان: منع ازدواج اجباری در نظام حقوقی، کیفری افغانستان

صفحه: 73تا 98

نویسندگان: سیدمحمد حسینی ،

کلیدواژگان: ازدواج اجباری ، منع خشونت ، منع ازدواج اجباری ، افغانستان ، زنان. ،

2

عنوان: امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در سیستم دادرسی افغانستان با نگاهی به فقه امامیه

صفحه: 29تا 52

نویسندگان: محمدباقر گرایلی ،سیدمحمد حسینی ،

کلیدواژگان: امنیت قضایی ، حقوق دفاعی متهم ، تضمین‌های امنیت قضایی ، دادرسی افغانستان ،