1

عنوان: درآمدی بر تقسیم و تحلیل روایات سیاسی- اجتماعی امام جواد(ع)

صفحه: 95تا 108

نویسندگان: سیف الله صرامی ،

کلیدواژگان: امام جواد (ع) ، سیره ، سیاست ، جامعه ، روایات ، امامت ،