جستجوی پیشرفته


1

عنوان: پاتمدها و بازتاب‌های شیعه پژوهی در مطالعات شرق شناسی معاصر

صفحه: 31تا 55

نویسندگان: سیدقاسم رزاقی موسوی ،

کلیدواژگان: شیعه ، شرق‌شناسی ، ایران ، معاصر و استعمار. ،

2

عنوان: شرق‌شناسی پست مدرن؛ زمینه‌ها و پیامدها

صفحه: 33تا 55

نویسندگان: هادی بیگی ملک آباد ،حمید پارسانیا ،

کلیدواژگان: شرق‌شناسی ، پسااستعمار گرایی ، مدرنیته ، ادوارد سعید ، پست مدرنیته ، گفتمان ،