جستجوی پیشرفته


1

عنوان: شگردهای دشمنان دین در عرصه فرهنگ از منظر قرآن

صفحه: 91تا 118

نویسندگان: غلام رسول مخلصی ،

کلیدواژگان: شگردها ، دشمنان ، دین ، فرهنگ ، قرآن کریم ،

2

عنوان: جنگ نرم فرهنگی و راه‌های مقابله با آن

صفحه: 95تا 125

نویسندگان: جمعه خان امیری ،

کلیدواژگان: جنگ نرم ، تهاجم فرهنگی ، جنگ رسانه‌ای ، ابزارها ، شگردها ، آسیب‌ها. ،