1

عنوان: دفاع دانشمندان شیعه از قرآن در برابر شبهه اقتباس

صفحه: 65تا 84

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،صدیقه پروان ،

کلیدواژگان: قرآن ، اقتباس ، عهدین ، شیعه ، مستشرقان ،