جستجوی پیشرفته


1

عنوان: انتخاب قرائات از دیدگاه امین الاسلام طبرسی

صفحه: 35تا 56

نویسندگان: کریم پارچه‌باف دولتی ،

کلیدواژگان: قرآن ، علم قرائات قرآن ، مجمع البیان ، جوامع الجامع ، طبرسی ، تاریخ قرائات. ،

2

عنوان: ترجیح روایت «ابوبکر شعبه بن عیاش» بر روایت «حفص» از قرائت عاصم در تفسیر مجمع البیان

صفحه: 87تا 106

نویسندگان: زینب علوی ،

کلیدواژگان: طبرسی ، مجمع البیان ، حفص ، شعبه بن عیاش ، قرائات ، ترجیح. ،

3

عنوان: قرائات منسوب به اهل‌بیت(ع) در مجمع البیان

صفحه: 83تا 108

نویسندگان: محمدتقی دیاری بیدگلی ،شهلا نوری ،

کلیدواژگان: قرائات ، روایات تفسیری ، تحریف ، اهل بیت ، مجمع البیان ، امین الاسلام طبرسی. ،

4

عنوان: پژوهشی درباره ی قرائات، اختلاف و ترجیح آنها در تفسیر مجمع البیان

صفحه: تا

نویسندگان: فاطمه حاجی اکبری ،محد علی مهدوی راد ،

کلیدواژگان: طبرسی ، مجمع البیان ، قرائات ، اختلاف ،حجت ، ترجیح. ،

5

عنوان: نگاهی تطبیقی به جایگاه تفسیری در مجمع البیان و مفاتیح الغیب (با محوریت آیة ولایت)*

صفحه: 31تا 58

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،صالحه شریفی ،

کلیدواژگان: آیۀ ولایت ، امام علی× ، قواعد تفسیری ، فخررازی ، علامه طبرسی ،

6

عنوان: بررسی ترجیح قرائات در تفسیر مجمع البیان

صفحه: 93تا 116

نویسندگان: محمد‌علی مهدوی‌راد ،فاطمه حاجی اکبری ،

کلیدواژگان: طبرسی ، مجمع البیان ، قرائات ، اختلاف ، قرائات ، ترجیح قرائت. ،

7

عنوان: تحلیل روش شناختی و محتوایی تاریخ‌نگاری طبرسی با تکیه بر إعلام الوری بأعلام الهدی

صفحه: 29تا 68

نویسندگان: سیدحامد نیازی ،

کلیدواژگان: تاریخ ، تاریخ‌نگاری ، طبرسی ، إعلام الوری بأعلام الهدی ، نظریه تقریب. ،

8

عنوان: نگاهی به کتاب احتجاج ‏

صفحه: 131تا 151

نویسندگان: مصطفی صادقی ،

کلیدواژگان: الاحتجاج ، طبرسی ، مناظرات ، احتجاجات ، منابع کهن ، حدیث ، تاریخ ، خبر واحد. ،