جستجوی پیشرفته


1

عنوان: اکل مال به باطل در آینه فقه و حقوق

صفحه: تا

نویسندگان: حمید سلیمانی ،عباسعلی سلطانی ،

کلیدواژگان: اکل مال به باطل ،دارا بودن بدون جهت ،باطل شرعی ،حقوق داخلی ،

2

عنوان: واکاوی قلمرو قاعدة «اکل مال به باطل

صفحه: 27تا 55

نویسندگان: حمید سلیمانی ،عباسعلی سلطانی ،مریم صفایی ،

کلیدواژگان: أکل مال به باطل ، دارا بودن بدون جهت ، باطل شرعی ، حقوق عرفی. ،