جستجوی پیشرفته


1

عنوان: نخستین اهتمام غرب مسیحی به قرآن‌شناسی

صفحه: 99تا 117

نویسندگان: عبدالله همتی گلیان ،

کلیدواژگان: ترجمه قرآن ، غرب مسیحی ، پطرس مکرم ، اسپانیا. ،

2

عنوان: رقابت شرکت‌های تجاری هلند و انگلیس در خلیج‌فارس(سده 11 ق/17 م)

صفحه: 133تا 161

نویسندگان: عبدالله همتی گلیان ،

کلیدواژگان: شرکت هند شرقی ، هلند ، انگلیس ، تجارت ، نواحی شرقی ، خلیج‌فارس. ،