جستجوی پیشرفته


1

عنوان: آیات ولایت در پژوهش‌های فریقین؛ شبهه‌ها و پاسخ‌ها

صفحه: 5تا 25

نویسندگان: عزت‌الله مولایی‌نیا ،شهید بانو نوری ،بتول ملکی ،

کلیدواژگان: آیات ولایت ، شأن نزول ، سیاق ، احتجاج ، امامت امام علی× ، شهادت ،

2

عنوان: نقد، بررسی نخستین سورۀ مدنی پس از هجرت در منابع فریقین *

صفحه: 33تا 54

نویسندگان: عزت‌الله مولایی‌نیا ،رجاءالسادات خاتم یزدی ،

کلیدواژگان: مکی ، مدنی ، بقره ، مطففین ،ترتیب نزول. ،

3

عنوان: بررسی و تحلیل نظریه موافقان و مخالفان وجود سجع در قرآن *

صفحه: 7تا 38

نویسندگان: عزت‌الله مولایی‌نیا ،مریم مظفری ،

کلیدواژگان: قرآن ، فواصل سجع ، موافقان وجود سجع ، مخالفان وجود سجع. ،