1

عنوان: ارزیابی میزان علاقه‌ فارسی‏ آموزانِ عرب‌‌زبان به فراگیری فرهنگ ایرانی

صفحه: 69تا 81

نویسندگان: عطیه کامیابی گل ،میترا طاهر زاده ،مینا قاضی جولائی ،

کلیدواژگان: فرهنگ و زبان؛ آموزش فرهنگ؛ فارسی‌آموزان عرب‌زبان؛ راهکارهای آموزشی ،