جستجوی پیشرفته


1

عنوان: سیر ساخت و نصب صندوق و ضریح بر مرقد امامین جوادین(ع)

صفحه: 109تا 124

نویسندگان: محمدمهدی فقیه بحرالعلوم ،علی احمدی ،

کلیدواژگان: امام کاظم (ع) ، امام جواد (ع) ، کاظمین ، جوادین ، مرقد ، صندوق ، ضریح ، روضه منوره. ،

2

عنوان: تحلیل گفتمان الگوهای خانواده در جامعه کنونی با تأکید بر مناسبات همسرگزینی (بازنمایی الگوهای پست مدرن، تجددگرا، سنتی، درحال گذار، اسلامی)

صفحه: 9تا 42

نویسندگان: باقر ساروخانی ،امید علی احمدی ،داود صفا ،

کلیدواژگان: تحلیل گفتمان ، گفتمان خانواده ، الگوهای خانواده ، همسرگزینی ، الگوی اسلامی. ،