1

عنوان: تحلیل ناکامی و بحران سازی ملی‌گرایی عربی و بازتاب‌های کنونی آن در جهان اسلام

صفحه: 33تا 50

نویسندگان: علی الهی تبار ،محسن الویری ،

کلیدواژگان: ملی‌گرایی عربی؛ نا کارآمدی؛ جهان اسلام؛ گروه‌های تکفیری؛ محافظه کاران سنتی ،