جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی «توحید» از نظر سید حیدر آملی(ره) و امام خمینی(ره)

صفحه: 89تا 106

نویسندگان: عظیم حمزئیان ،علی سنایی ،طوبی رشیدی نسب ،

کلیدواژگان: عرفان نظری ، توحید ، تقسیمات توحید ، کیفیات توحید ، سید حیدر آملی ، امام خمینی(ره). ،

2

عنوان: بررسی و نقد نظریه «نیوبرگ» درباره همبستگی بین اعمال مذهبی و مغز بر اساس الگوی الهیات اعصاب

صفحه: 91تا 113

نویسندگان: علی سنایی ،اسحاق رحیمیان بوگر ،هادی هاشمی ،

کلیدواژگان: الهیات اعصاب ، نیوبرگ ، مغز ، تجربه دینی ،

3

عنوان: خدای «متشخص» و «انسان‌وار» از منظر قرآن و عهد جدید

صفحه: 113تا 139

نویسندگان: عظیم حمزئیان ،علی سنایی ،زینب عرب ،

کلیدواژگان: خدا ، انسان ، قرآن ، عهد جدید ، اسلام ، مسیحیت. ،