جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی فقهی حقوقی تفاوت یا تساوی دیه زن و مرد *

صفحه: 83تا 108

نویسندگان: حسن وحدتی شبیری ،علی قبادیان ،

کلیدواژگان: دیه زن ، دیه مرد ، قانون مجازات ، قصاص ، تفاوت ، تساوی دیه ،

2

عنوان: بررسی فقهی و روان‌شناختی ادلۀ مشروعیت تعزیر و تأدیب کودک*

صفحه: 93تا 120

نویسندگان: علی قبادیان ،ابوذر صانعی ،

کلیدواژگان: تعزیر ، تأدیب ، تنبیه ، کودک ، فقه ، روان‌شناسی. ،