جستجوی پیشرفته


1

عنوان: مدیریت خانواده در اسلام

صفحه: 13تا 28

نویسندگان: علی نصیری ،

کلیدواژگان: قیومیت ، مدیریت خانواده ، نظام خانواده ، برتری موهبتی ، برتری کسبی ،

2

عنوان: «اعجازها و شگفتی‌های از قرآن» در «زیست جانوری»

صفحه: 139تا 172

نویسندگان: علی نصیری ،محمد رضا نقدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، معجزه ، اعجاز علمی ، زیست‌شناسی ، حیوانات. ،

3

عنوان: نظریه‌پردازی‌های علمی در دنیای حیوانات بر اساس آموزه‌های قرآنی

صفحه: 45تا 76

نویسندگان: علی نصیری ،محمد رضا نقدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر علمی ، حیوانات ، زیست‌شناسی ، اعجاز علمی ، نظریه‌پردازی ،

4

عنوان: بررسی اقتباس قرآن از تورات

صفحه: 127تا 142

نویسندگان: علی نصیری ،محمد حسین مدبر ،

کلیدواژگان: قرآن ، تورات ، اقتباس ، مستشرقان. ،

5

عنوان: فلسفه و گستره قیّومیت مردان بر زنان در نظام خانواده

صفحه: 57تا 86

نویسندگان: علی نصیری ،

کلیدواژگان: قیومیت ، نظام خانواده ، برتری موهبتی ، برتری کسبی. ،

6

عنوان: گستره حجیت خبر واحد در آموزه‏های اعتقادی

صفحه: 7تا 24

نویسندگان: علی نصیری ،محمد‌حسین نصیری ،محمد حسین‌پور ،

کلیدواژگان: خبر واحد ، خبر متواتر ، قرائن علم‌آور ، قرائن اطمینان‌آور ، آموزه‏های اعتقادی ، آموزه‏های فقهی. ،