جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی مقاله حواء در دائرة المعارف الاسلامیة

صفحه: 82تا 95

نویسندگان: علیرضا نوبری ،محمد حسن زمانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، حوا ، انجیل ، تورات و آفرینش ،

2

عنوان: معناشناسی سازمان با رویکرد قرآنی

صفحه: 103تا 118

نویسندگان: سید صمصام الدین قوامی ،علیرضا نوبری ،

کلیدواژگان: قرآن ، سازمان ، سازمان الهی ، معنا‌شناسی. ،