1

عنوان: عمل‌زدگی در اندیشه دینی

صفحه: 43تا 64

نویسندگان: علی‌اکبر عبادی نیک ،علی عباسی ،

کلیدواژگان: عمل ، ابزارانگاری ، کارکرد ، کارکردگرایی ، عمل¬زدگی. ،