جستجوی پیشرفته


1

عنوان: بررسی چیستی ادراک کلیات و جزئیات از دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا

صفحه: 27تا 42

نویسندگان: علی‌محمد احمدی ،محمدمهدی گرجیان ،

کلیدواژگان: ادراک کلیات ، تئوری تجرید ، تئوری تعالی ، مراحل ادراک ، ابن‌سینا ، ملاصدرا. ،

2

عنوان: نگاهی به دیدگاه‌های مطرح در رابطه نفس و بدن

صفحه: 43تا 68

نویسندگان: علی‌محمد احمدی ،ابوالفضل کیاشمشکی ،

کلیدواژگان: رابطه نفس و بدن ، دوگانه‌انگاری ، وحدت‌انگاری ، رفتارگرایی ، این‌همانی ، کارکردگرایی ، حیث التفاتی. ،