جستجوی پیشرفته


1

عنوان: پژوهشی درباره ی قرائات، اختلاف و ترجیح آنها در تفسیر مجمع البیان

صفحه: تا

نویسندگان: فاطمه حاجی اکبری ،محد علی مهدوی راد ،

کلیدواژگان: طبرسی ، مجمع البیان ، قرائات ، اختلاف ،حجت ، ترجیح. ،

2

عنوان: بررسی ترجیح قرائات در تفسیر مجمع البیان

صفحه: 93تا 116

نویسندگان: محمد‌علی مهدوی‌راد ،فاطمه حاجی اکبری ،

کلیدواژگان: طبرسی ، مجمع البیان ، قرائات ، اختلاف ، قرائات ، ترجیح قرائت. ،